Vanilya.nl

home » disclaimer

Disclaimer:

Samenstellers en uitgevers van informatie op deze website zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Privacy statement:

De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie (aanvraag informatie en/of offertes) heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven. Daarnaast gebruikt Vanilya de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan Vanilya. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. De informatie die wij via deze cookies verzamelen, wordt door Vanilya gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens zullen niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen worden verschaft. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u die in uw internet browser uit te zetten.

Intellectuele eigendomsrechten:

Vanilya behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vanilya, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Aansprakelijkheid:

De redactie van Vanilya besteedt veel zorg aan de creatie en het onderhoud van deze website. De informatie die op deze website beschikbaar is, of die via deze website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen en/of informatieleveranciers. Nochtans kunnen de redactie en haar content providers noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. De verstrekte informatie wordt dan ook zonder garantie van om het even welke aard beschikbaar gesteld. Vanilya is niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties, noch de daaraan gekoppelde acties.

Hyperlinks:

De website Vanilya.nl kan hyperlinks bevatten naar webpagina's van derden. Vanilya is niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke webpagina's en tekent geen protest aan over, noch keurt zij dergelijke webpagina's of hun inhoud goed, omdat Vanilya geen invloed kan uitoefenen op dergelijke webpagina's en niet verantwoordelijk is voor de inhoud en informatie die daarop wordt gegeven. Het gebruik van dergelijke webpagina's is geheel voor het risico van de gebruiker.